Všeobecné smluvní a obchodní podmínky

English version

Všeobecné obchodní podmínky

pro uveřejnění reklamy na Skupině webů sex.cz platné od 1. 1. 2020

 1. Vymezení pojmů
  1. Šiřitelem reklamy se pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) rozumí obchodní společnost EOL CZ s.r.o., IČ: 04530721, se sídlem Praha 1, Zlatnická 1, která je správcem a provozovatelem Skupiny webů sex.cz.
  2. Skupinou webů sex.cz se rozumí servery sex.cz, naprivat.cz, seznamka69.cz, sally.cz, agama-seznamka.cz, eroticke-privaty.cz, escort.cz, pervers.cz, erotika.cz, eroticke-masaze.cz, sexnavigace.cz, hotinzerce.cz, katalog-holek.cz, nasex.cz, dominy.cz, abcsex.cz, namasaz.cz, prijedu.cz, vloz.cz, erotickyprivat.cz, sex-seznamka.cz, sexholky.cz, afrodita-seznamka.cz, seznamka4u.cz, prace-v-erotice.cz, eroticka-seznamka.cz, zadavani.cz, sexfaktor.cz, sexrande.cz, sexinzeraty.cz, eskort.cz, sexfan.cz, luciana.cz, azyly.cz, nocnipodniky.cz, sexindex.cz, inzerce-seznamka.net, sex-prace.cz, privatyvpraze.cz, nightclubs.cz, hledamte.cz, profi-sex.cz, reklama69.cz, sexmission.cz, sextant.cz, sex-online.cz, sex-doma.cz.
  3. Zadavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u šiřitele reklamy objednala uveřejnění své reklamy, nebo jiné formy prezentace.
  4. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje šiřitel reklamy podle objednávky zadavatele.
  5. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto VOP rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti zadavatele zveřejněná prostřednictvím šiřitele reklamy na Skupině webů sex.cz.
  6. Obrazovými materiály se pro účely prezentace rozumí neprofesionální fotografie osob nabízejících erotické či jiné služby. Zpracovatel reklamy si vyhrazuje právo rozhodnout o kvalitě a profesionalitě fotografií, rovněž si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění fotografií profesionálních a vyžádat si od zadavatele zaslání fotografií neprofesionálních (amatérských).
  7. Textovými materiály se rozumí slovní popis nabídek a služeb zadavatele v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního řádu. Součástí těchto materiálů nesmí být odkazy na externí internetové stránky, a to ani v textu samotném, tak jako součást doprovodných obrazových materiálů. Součástí textových materiálů rovněž nesmí být ceny služeb, s výjimkou výše vstupného do nočních klubů a azylových domů.
 2. Smluvní podmínky
  1. Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi zadavatelem a šiřitelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 89/12012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění, a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  2. Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na Skupině webů Sex.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jedné osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla. Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na Skupině webů sex.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jedné osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla. Externí internetové odkazy NEJSOU povoleny a to jak v textové tak i v grafické podobě.
  3. Zpracoval-li reklamu sám zadavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a zpracovatel společně a nerozdílně. Šiřitel nenese žádnou odpovědnost za obsah takovéto reklamy.
  4. Zadavatel bere na vědomí, že šiřitel reklamy neodpovídá za obsah reklamy ani pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a obsah reklamy je v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
  5. Zadavatel výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.
  6. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
  7. Zadavatel výslovně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let.
  8. Zadavatel se zavazuje, že nahradí šiřiteli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy, která porušila práva šiřitele nebo třetích stran.
  9. Šiřitel má právo zveřejnění reklamy odmítnout a to i bez uvedení důvodu.
  10. Šiřitel má právo použít textové i obrazové materiály zadavatele na svých dalších marketingových kanálech.
 3. Uzavření smlouvy
  1. Zadavatel objedná reklamu ústní, telefonickou nebo písemnou objednávkou (dopisem, e-mailem) nebo prostřednictvím webových stránek. Zadavatel objednávku potvrzuje úhradou smluvní částky.
  2. K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky poskytovatelem, ústně či písemně. Smlouva se automaticky prodlužuje po uhrazení dalšího smluvního období. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.
  3. Uzavřením smlouvy potvrzuje zadavatel šiřiteli, že s dostatečným předstihem před uzavřením této smlouvy obdržel veškeré předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy.
  4. Objednávka inzerce musí respektovat obecně závazné právní předpisy.
 4. Ceny
  1. Cena běžné inzerce je stanovena na jednotlivých webech provozovatele při zadávání inzerátu. Z této sumy je 30% správní poplatek za umístění inzerátu, zbývající částka je pak za samotné inzertní služby (zobrazování inzerátu).
  2. Cena mimořádných služeb (např. bannerová reklama, apod.) je stanovena individuálně šiřitelem.
  3. Šiřitel jednostranně určí, zda se jedná o inzerci běžnou nebo mimořádnou a oznámí své rozhodnutí zadavateli a to nejpozději při uzavření smlouvy o inzerci, který je povinen rozhodnutí respektovat.
  4. Šiřitel za poskytnuté služby vystaví objednateli daňový doklad.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. V případě, že je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, je v souladu s § 1829 občanského zákoníku nepodnikatel - spotřebitel oprávněn od smlouvy o inzerci bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o inzerci. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o inzerci musí objednatel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na webových stránkách poskytovatele.
  2. Zadavatel je povinen zaplatit poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy objednatel informoval poskytovatele o odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit.
 6. Ukončení smlouvy
  1. Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď je platná 30 dnů od jejího doručení.
  2. Šiřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ihned, pokud nebyla doručena smluvní částka pro další období do začátku tohoto období.
  3. Šiřitel je oprávněn ihned a bez náhrady odstoupit od smlouvy o inzerci v případě porušení jednoho nebo více z bodů 2.4., 2.5. (například porušení autorských práv k obrazovým a textovým materiálům), 2.6., 2.7. těchto podmínek.
 7. Reklamace
  1. Šiřitel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem.
  2. Zadavatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od počátku šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.
  3. Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu
   • vadnosti podkladů pro inzerci, které nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky;
   • zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné poskytovatelem.
  4. Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.
 8. Inzertní období
  1. Inzertní období je v měsíčních intervalech, a to buď od 1. kalendářního dne v měsíci do posledního kalendářního dne v měsíci, anebo od 16. kalendářního dne v měsíci do 15. kalendářního dne měsíce následujícího.
  2. Platba za inzerci musí být uhrazena buď v hotovosti nebo připsána na účet šiřitele nejpozději den před začátkem inzertního období (poslední den předcházejícího měsíce nebo 15. den daného měsíce).
  3. Platby došlé po stanoveném termínu budou vedeny jako zálohové platby na další inzertní období a zaúčtovány až v rámci tohoto nadcházejícího období. Rovněž příslušná prezentace bude v takovém případě spuštěna až v nadcházejícím inzertním období.
  4. V případě, že chce Zadavatel spustit inzerci mimo inzertní období (poslední den předcházejícího měsíce nebo 15. den daného měsíce), musí být uhrazena platba za inzerci na následující 3 měsíce buď v hotovosti nebo připsána na účet šiřitele nejpozději den před spuštěním inzerce. Zadavatel je srozuměn se skutečností, že inzerce spuštěná mimo inzertní období bude automaticky a bez nároku na odškodnění pokrácena aby skončila právě tak, jako by byla spuštěna v nejbližším minulém inzertním období (poslední den předcházejícího měsíce nebo 15. den daného měsíce).
  5. V případě, že šiřitel odmítne zveřejnit již zaplacenou inzerci, vrátí platbu v plné výši oproti dokladu o platbě v provozovně na adrese Zlatnická 1, Praha 1 v pracovní dny v čase 10-15h nebo platbu vrátí zpět na bankovní účet Zadavatele.
  6. V případě, že zadavatel v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci, platba se nevrací.
  7. V případě, že zadavatel sjedná mimořádné služby, zejména pak reklamu bannerovou, je o jejich případném zrušení povinen informovat šiřitele minimálně 5 pracovních dnů před skončením sjednaného období. V případě, že tak neučiní, tato reklama bude automaticky prodloužena na další měsíční platební období.
  8. Ke zrušení prezentace šiřitelem může z technických důvodů dojít již v 17:00 posledního pracovního dne kalendářního období, na které byla tato prezentace uhrazena.
  9. V průběhu jednoho měsíčního inzertního období je možné přidat nebo obměnit maximálně 2 osoby prezentované u jednoho zaregistrovaného podniku.
  10. Body podmínek 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 neplatí u SMS inzerátů, kde je inzertní období uvedené u inzerátu.
 9. Ustanovení závěrečná
  1. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. O změně je šiřitel povinen informovat objednatele nejméně patnáct dnů předem, a to sdělením SMS zprávou na číslo.
  2. Zadavatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, jejich obsahu zcela a úplně porozuměl a zavazuje se je dodržovat.